چرا با غذاهای سنتی ایران از گردشگران خارجی پذیرایی نمی شود

چرا با غذاهای سنتی ایران از گردشگران خارجی پذیرایی نمی شود

درآمد حاصل از صنعت گردشگری ۱۰۰% خالص است