بیابان سحرانگیز لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی در ایران، ثبت جهانی شد

ثبت پرونده ۱۱ قنات ایران در فهرست جهانی یونسکو