جشن سده ، جشن پیدایش آتش

سده جشن ملوک نامدار است        ز افریدون و از جم یادگار است

جشن سده یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است که همه ساله در شامگاه  ۱۰ بهمن ماه گرامی داشته می شود.

بر طبق مکتوبات قدیمی این جشن با گردهمایی مردمان شهر، روستا و محله بر گرد یک آتش است که همگان برای فراهم آوردن هیزم مشارکت کرده اند و بنابراین شروع جشن با همبستگی و همکاری شرکت کنندگان شروع می شود.

در عصر روز جشن سده سه تن از موبدان با جامه ای سپید به سوی توده ای هیزم خشک که از قبل آمده شده است می روند و آن را شعله ور می سازند. موبدان بخشی از اوستا که متعلق به نیایش آتش است را می سرایند و موبد بزگ بوسیله آتشدان و تعدادی از جوانان با پیراهن سفید با مشعل باقی هیزم ها را می افروزند. سپس نوازندگان از آغاز تا پایان جشن می نوازند و شرکت کنندگان به یمن شروع جشن دست یکدیگر را گرفته و در کنار آتش افروخه،  به نیایش می پردازند و شروع جشن سده را گرامی می دارند.

در اساطیر ایران اینگونه ذکر شده که بیابان های اطراف کرمان همان جایی است که هوشنگ پیشدادی توانست در آنجا آتش را کشف کند و به همین مناسبت باشکوه ترین مراسم جشن سده همه ساله در کرمان انجام می گیرد

امروزه مراسم جشن سده در بسیاری از استانهای ایران همچون لرستان،یزد،مازندران،البرز،سیستان و بلوچستان و … برگزار میشود.

بدین صورت که مردم به پشت بامها، چراگاه ها و دامنه کوه رفته، آتشی افروخته می کنند و بنا بر سنتی کهن پیرامون آن جمع می شوند و به نیایش خداوند می پردازند.

تمامی جشن های وزین ایرانی ریشه در فرهنگ و پیشینه مردمان ایران زمین داشته اند همانند نوروز، مهرگان و چهارشنبه سوری و جشن سده بنابراین نیکوست که در انجام مراسم و آیین های مرتبط با آنها هر چه بهتر و بیشتر بکوشیم تا بتوانیم نگه دارنده مشعل پرفروغ آیین های کهن و پرمهر این سرزمین باشیم.